(WA) دستیارخانگی


"دستیارخانگی" به گونه ای از کمکهای فوری و تخصصی گفته میشود که ازطریق آن معلولین بزرگسال جسمی و ذهنی حمایت و همراهی میشوند. چنین کمکهایی به افرادی که درخانه های خود ساکن بوده اما قادرنیستند نیازهای (روزمره) خودرا پاسخگو باشند، تعلق می گیرد.

در توانبخشی از طریق "دستیارخانگی" نیز کوشش برآنست که فرد به تدریج بیاموزد مستقل و بی نیازازدیگران امور روزمره خود را به انجام برساند.

نوع خدماتی که به این افراد داده میشود نیزحوزه های مختلفی را دربر میگیرد. مهمترین این کمکها به شرح زیراست:

  • خدمات و مشاوره درحوزه خانه و امورروزمره خانه داری.

  • خدمات و مشاوره درحوزه بهداشت، درمان و تندرستی

  • خدمات ومشاوره برای سامان بخشیدن به زندگی روزمره اوقات فراغت ونیازهای فردی

  • خدمات و مشاوره برای برقراری ارتباط با دیگران و ترک انزوا.

  • خدمات و مشاوره برای انجام امور اداری

  • خدمات و مشاوره برای تنظیم هزینه ها و پیشگیری ازبروز مشکلات مالی


کمک بصورت "دستیارخانگی" میتواند (پس ازبررسی وضعیت) بطور نامحدود دراختیارفرد قرارگیرد. یا اینکه به خدمات توانبخشی محدود (کمکهای خانگی) که قبلا توضیح داده شد تبدیل شود.

ما با کمال میل درخدمت شما و آماده پاسخگویی به پرسش های شما می باشیم. چنانچه واجد شرایط برای دریافت اینگونه خدمات می باشید شما را در تنظیم وارائه تقاضا یاری می نماییم. برای انجام این کار لطفا اینجا را کلیک نمایید. اینجا.