معرفی کلی


آ به زا یک شرکت با مسئولیت محدود است که خدمات خود را درجهت توانبخشی به بزرگسالان وهمچنین جوانان و خانواده ها ارائه میدهد. .

نام موسسه ( آ به زا ) ازکلمه های آلمانی زیرگرفته شده است
ambulante Betreuung, Beratung und Assistenz in der Sozialarbeit“.

آبه زا درسال 2005 با اداره ارائه کننده خدمات توانبخشی قراردادی را امضاء نمود وسپس اولین دفترخودرا درمنطقه ویلهلمزبورگ هامبورگ افتتاح کرد. موسسه ما هم اکنون درهاربورگ ،منطقه مرکزی، واندزبک، شمال هامبورگ و آلتونا دارای دفتر بوده ودراین حوزه های شهری به افرادتحت واجد شرایط خدمات لازم را ارائه مینماید.

همچنین درچارچوب قوانین کمک های اجتماعی میان موسسه آبه زا و ادارات مربوطه درشهرهامبورگ قراردادی بسته شد که براساس آن ارائه خدمات به جوانان وخانواده ها هم ممکن گردید. .

همانطورکه اشاره شد. هدف اصلی ما توانبخشی افراد تحت پوشش است. آنگاه که این افرادبتوانند به تنهایی کارهای خویش را انجام داده و با اتکاء به توانایی های شخصی زندگی خودرا بهبود بخشند ما به هدف خویش رسیده ایم. بطورمشخص هدف اصلی ما حمایت وهمراهی بیماران روحی (بالای 14 سال) است. ازآنجا که موسسه ما ساختاری چند فرهنگی دارد متخصصین ما به پیش زمینه فرهنگی افراد تحت پوشش توجهی خاص دارند.

ما بطورمشخص نه تنها بیماران آلمانی را همراهی میکنیم بلکه بصورت روزمره وازطریق کارخود با مهاجرینی از افغانستان، ایران، ترکیه، کشورهای عرب وممالکی دیگرسروکارداریم.

قابل ذکر است که موسسه آ به زا عضو ًاتحادیه شرکتهای خصوصی فعال دربخش مددکاری اجتماعیً است.