نگاهی کلی


مطابق با آنچه که در قانون کمکهای اجتماعی تعریف شده آبه زا در "توانبخشی جوانان وخانواده ها" نیزدارای شرایط لازم بوده واجازه نامه رسمی دراختیاردارد. درارائه این نوع کمکها وخدمات، جوانان و خانواده های تحت پوشش خود نقشی فعال دارند. به عبارت دیگر آنان فعالانه و درهمراهی و همکاری با متخصصین ما فرا می گیرند که چگونه ازپس مشکلات خویش برآیند.

هنگام بروز مشکلات و بحرانها همکاران ما با جوانان، نوجوانان وخانواده ها به مشاوره می پردازند. درهمین راستا همکاران ما مهارت های لازم را دارا می باشند، به ویژه:

  • هنگامی که جوان، نوجوان ویا خانواده از بیماری و یا یک اختلال رنج میبرد، یا

  • جوان، نوجوان یا خانواده ازکشورهای ایران، افغانستان یا ترکیه به آلمان مهاجرت کرده است.


درصورت نیاز حتی میتواند یکی از همکاران ما که خود مهاجر از یکی از این کشورهاست وظیفه مربیگری را به عهده بگیرد و با زبان مادری جوانان یا والدین با آنها به گفتگو بنشیند.


دریافت این کمکها چگونه امکان پذیر می گردد؟
چنانچه شما یا خانواده اتان نیازمند چنین کمکی می باشید می بایست به "اداره امورجوانان وخانواده" منطقه خودتان مراجعه نمایید. اداره نامبرده پس از بررسی میتواند موسسه ما را برای کمک به شما بگمارد. مادامی که شما چنین کمکهایی را از ما دریافت می نمایید، اداره امورجوانان وخانواده بعنوان رابط و کارفرما حضورخواهد داشت. هزینه ها را نیز همین اداره بعهده میگیرد. نتایج کوشش ها وکار درفاصله های معینی میان ما و اداره امورجوانان وخانواده مورد گفتگو و بررسی قرار میگیرد. شرط اساسی همکاری جوان یا خانواده متقاضی کمک است.