(SPFH) مشاوره و خدمات تخصصی برای خانواده


این خدمات توسط متخصصین و کارشناسان به خانواده ها یا افرادی ارائه می شود که با مشکل تربیتی رودررو گردیده اند. همکاران ما با مشاوره ،همراهی و مراقبتهای ویژه می کوشند تا خانواده ها و افراد آسیب دیده راههای غلبه برمشکلات و بحرانهای تربیتی را خود بیابند. چنین بحرانهایی میتوانند ریشه در مسائل مالی و معیشتی درخانواده داشته باشند. هدف نهایی از ارائه این خدمات آنست که خانواده عملکرد سازنده خود را بازیابد. همانگونه که اشاره شد محل ارائه این خدمات در خانواده است و تمامی اعضائ آن طرف گفتگو و مورد توجه می باشند.

    اینجا