مراقبتهای تربیتی برای جوانان:


این خدمات براساس اصل 30 قوانین شهروندی درآلمان صورت می پذیرد و بصورت مستقیم به جوانان ونوجوانان زیر 21 سال ارائه میگردد. درچارچوب این کمکها جوانان در رودررویی با مشکلات روزمره وبه ویژه در شرایط بحرانی مورد حمایت و مشاوره قرارمیگیرند. متخصصین ما با همراهی جوانان ضمن توجه به روند شکل گیری شخصیت و رشد آنها شرایط زیستی آنان درخانواده را ازنظر دورنمی دارند. کودکان و جوانانی که معلول ذهنی هستند نیز میتوانند مطابق اصل 35 همین قوانین از این خدمات برخوردارشوند. درهرصورت تایید رسمی یک متخصص (پزشک یا روان درمانگر) برای پذیرش کودکان و جوانان معلول الزامی است.

   اینجا