نگاهی کلی


براساس اصل 53 و 54 حقوق شهروندی آلمان شهروندانی که زندگی آنها بوسیله بیماری مختل گردیده ویا درخطرچنین اختلالاتی هستند میتوانند ازکمکهایی که قانون برای آنان درنظرگرفته استفاده نمایند. بیماریهای این افراد میتواند جسمی، روحی، ذهنی ویا ترکیبی از اینها باشد. همچنین اگرشخص بمدت شش ماه یا بیشترگرفتارمعلولیت یا محدودیت بوسیله یک بیماری شود مشمول این قانون گردیده و میتواند ازچنین خدماتی برخوردارگردد.

برای استفاده ازاین امکانات می بایست تقاضای مربوطه به اداره سوسیال محل سکونت متقاضی ارائه گردد. درهرحال بیماری روحی یا معلولیت جسمی یا ذهنی فرد متقاضی میبایست مورد تایید (پزشک یا روان درمانگر) قرارگرفته باشد. درصورتی که فرد درآمد کافی نداشته باشد هزینه خدمات توانبخشی اوازسوی اداره سوسیال پرداخت میگردد.