(HFbK) حمایت از فرزند معلول درخانواده


براساس قانون حمایت ازشهروندان خانواده هایی که دارای فرزندی 3 تا 18 ساله با معلولیت جسمی یا ذهنی باشند میتوانند ازچنین کمکهایی برخوردارشوند، شرط ضروری آنست که چنین فرزندانی همراه والدین خود زندگی کنند.

ازجمله کمکها همراهی ومشاوره خانواده بهنگام بروز بحرانهایی است که بنوعی با معلولیت فرزند مرتبط است. هدف از ارائه این کمکها ایجاد ثبات دروضعیت فرد معلول و خانواده است. درضمن با استفاده ازتوانبخشی توسط کارشناسان سعی برآن است که فرد مجبوربه بستری شدن درمراکزدرمانی برای معالجه نگردد. بطورخلاصه قصد نهایی کمک و مراقبت از چنین افرادی رسیدن به اهداف زیراست:

  • بکارگیری توانایی ها و استعدادهای فرزند معلول دربستره خانواده
  • فرد معلول و سایرافراددرخانواده می بایست بیاموزند با مشکل معلولیت برخوردی معقول وواقع گرایانه داشته باشند.
  • در برخورد واقع گرایانه والدین و فرزند معلول با ابعاد مختلف زندگی می بایست شاهد تحولات مثبت بود
  • فرد بیمار می بایست بیاموزد مستقل و بدون وابستگی به دیگران زندگی کند
  • نیروها ،تواناییها و استعدادهای شخص بیمار می بایست بتریج تقویت وشکوفا شوند
  • فرد بیمار می بایست تواناییهای لازم را برای مشارکت درفعالیتهای اجتماعی بدست آورد


صمیمانه درخدمت شما و آماده پاسخگویی به پرسش های شما می باشیم. چنانچه واجد شرایط برای دریافت خدمات ما می باشید شما را در تنظیم وارائه تقاضا یاری می نماییم. برای انجام این کار لطفا اینجا را کلیک نمایید. اینجا.