رائه کمکهای تخصصی درخانه PBW


این نوع کمکها برای افرادی درنظرگرفته شده است که معلول جسمی یا ذهنی هستند و یا امکان ابتلا به این نوع معلولیت ها را دارند. هدف از ارائه چنین خدماتی آنست که فرد موردنظر بتدریج بتواند زندگی خود را بدون وابستگی به دیگران بطورمستقل و با اتکا به توانایی های خویش اداره نماید. این خدمات به آنان ارائه میگردد که ساکن خانه خود هستند و یا قصد زندگی درخانه ای مستقل را دارند.

نوع خدماتی که به این افراد داده میشود بسیارگسترده است. از همین رو میتوان به حوزه های زیراشاره کرد:

  • کمک ،خدمات و مشاوره های تخصصی متعدد دررابطه با خانه و محل سکونت.
  • کمک ،خدمات و مشاوره های تخصصی درحوزه بهداشت، درمان و تندرستی
  • کمک ،خدمات ومشاوره های تخصصی برای سامان بخشیدن به زندگی روزمره، چون کار، اوقات فراغت ونیازهای فردی
  • کمک ،خدمات و مشاوره های تخصصی برای برقراری ارتباط با دیگران و ترک انزوا.
  • کمک ،خدمات و مشاوره های تخصصی برای انجام امور اداری و پیشگیری از مشکلات مالی


ارائه خدمات درخانه معمولا برای مدت دو سال دراختیارمتقاضی قرارمیگیرد. بطورمعمول ادامه این کمکها پس از این مدت به شکل دیگری ادامه می یابد که درآن "دستیارخانگی" دراختیارفرد قرارمیگیرد.

ما صمیمانه درخدمت شما و آماده پاسخگویی به پرسش های شما می باشیم. چنانچه واجد شرایط برای دریافت خدمات ما می باشید شما را در تنظیم وارائه تقاضا یاری می نماییم. برای انجام این کار لطفا اینجا را کلیک اینجا . نمایید.